Stores

Ponte Milvio

women's clothing

Via della Farnesina 18
00135 Rome, Italy

06 3333738

Monday 10:00 - 19:30
Tuesday 10:00 - 19:30
Wednesday 10:00 - 19:30
Thursday 10:00 - 19:30
Friday 10:00 - 19:30
Saturday 10:00 - 19:30
Sunday 10:30 - 13:00 | 15:30 - 19:30

Ponte Milvio

women's footwear

Via della Farnesina 24
00135 Rome, Italy

06 3333783

Monday 10:00 - 19:30
Tuesday 10:00 - 19:30
Wednesday 10:00 - 19:30
Thursday 10:00 - 19:30
Friday 10:00 - 19:30
Saturday 10:00 - 19:30
Sunday 10:30 - 13:00 | 15:30 - 19:30

Ponte Milvio

denim

Via della Farnesina 14
00135 Rome, Italy

06 3333210

Monday 10:00 - 19:30
Tuesday 10:00 - 19:30
Wednesday 10:00 - 19:30
Thursday 10:00 - 19:30
Friday 10:00 - 19:30
Saturday 10:00 - 19:30
Sunday 10:30 - 13:00 | 15:30 - 19:30

Ponte Milvio

men's clothing and footwear

Via della Farnesina 12
00135 Rome, Italy

06 36303082

Monday 10:00 - 19:30
Tuesday 10:00 - 19:30
Wednesday 10:00 - 19:30
Thursday 10:00 - 19:30
Friday 10:00 - 19:30
Saturday 10:00 - 19:30
Sunday 10:30 - 13:00 | 15:30 - 19:30

Ponte Milvio

women's accessories

Via della Farnesina 30
00135 Rome, Italy

06 33218734

Monday 10:00 - 19:30
Tuesday 10:00 - 19:30
Wednesday 10:00 - 19:30
Thursday 10:00 - 19:30
Friday 10:00 - 19:30
Saturday 10:00 - 19:30
Sunday 10:30 - 13:00 | 15:30 - 19:30

Parioli

women's clothing and footwear

Via Guidubaldo del Monte 1/3

06 90238439

Monday 10:00 - 19:30
Tuesday 10:00 - 19:30
Wednesday 10:00 - 19:30
Thursday 10:00 - 19:30
Friday 10:00 - 19:30
Saturday 10:00 - 19:30
Sunday 10:30 - 13:00 | 15:30 - 19:30

Prati

women's clothing and footwear

Via Tacito 9
00193 Rome, Italy

06 3230341

lun 10:00 - 19:30
Tue 10:00 - 19:30
more 10:00 - 19:30
10:00 - 19:30
from 10:00 - 19:30
sab 10:00 - 19:30
at 15:30 - 19:30

Prati Outlet

Women's clothing and footwear outlet

Via Tacito 35-37
00197 Rome, Italy

06 90238510

lun 15:30 - 19:30
Tue 10:00 - 13:00 | 15:30 - 19:30
more 10:00 - 13:00 | 15:30 - 19:30
10:00 - 13:00 | 15:30 - 19:30
from 10:00 - 13:00 | 15:30 - 19:30
sab 10:00 - 13:30 | 15:30 - 19:30
Sun closed